Agenda voor vernieuwd interbestuurlijk toezicht

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg hebben gezamenlijk de ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ opgesteld. Het doel van het interbestuurlijk toezicht is dat bewoners en ondernemers erop kunnen blijven vertrouwen dat de overheid haar taken goed uitvoert. De agenda gaat zowel over generiek als financieel toezicht. De nieuwe werkwijze van het toezicht sluit beter aan bij de bestuurlijke verhoudingen, de complexe maatschappelijke opgaven en het tempo waarin daar in Nederland aan wordt gewerkt. 
binnenlandse zaken
21-12-2018 15:45