Verschillen in klachten over juridische beroepen

Het aantal klachten over advocaten zit in een dalende trend, met een kleine opleving in 2017. Ook over notarissen wordt minder geklaagd. Gerechtsdeurwaarders kregen te maken met meer berispingen en schorsingen. De gerechten kregen weer meer klachten te verwerken. De cijfers zijn op een rijtje gezet door het WODC. Advocaten Bij de Raden van Discipline zijn vanaf 2013 (1584) steeds minder zaken binnengekomen, hoewel er in 2017 – het meeste recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – een opleving was (1020). Het aantal gegronde klachten tegen advocaten nam af: 411 in 2013 tot 290 in 2016 en 2017. Bij het Hof van Discipline is de instroom sinds 2011 redelijk stabiel. Het jaar 2015 kende een uitschieter naar boven (393); in 2017 waren dat er 357. Ook de Geschillencommissie advocatuur kreeg te maken met een dalende trend sinds 2013: toen bedroeg de instroom 329, in 2017 was dat 156. Het aantal gegronde zaken was in dat jaar wel opvallend hoog (137). Gerechtsdeurwaarders Bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders valt het aantal berispingen op: 44 in 2017, het hoogste aantal sinds 2002. Ook werden er meer deurwaarders geschorst (voor maximaal zes maanden): acht. In eerdere jaren waren er dat steeds één, twee of drie. Tegelijk is het aantal ongegronde klachten tegen deurwaarders ook fors hoger dan voorgaande jaren. Verder valt op dat het aantal gerechtsdeurwaarderskantoren onder verscherpt toezicht sinds 2011 aan het stijgen is, in 2017 waren dat er achttien. Notarissen Het notariaat kreeg aardig minder klachten te verwerken: 290 over verslagjaar 2016/2017, tegen 428 in 2015/2016. Vooral klachten over kwesties binnen het onroerend goed en familierecht namen af, net als klachten over declaraties. De Kamer van Toezicht noteerde wel het hoogst aantal tuchtzaken sinds 2002: 485 in 2017. Het aantal schorsingen onder notarissen verdubbelde in 2017 vergeleken met 2016 (van vijf naar tien), maar andere maatregelen werden minder vaak opgelegd, zoals waarschuwingen en berispingen. Bij het Gerechtshof Amsterdam (hoger beroep over klachten in het notariaat) daalt het aantal ingekomen zaken sinds 2011: toen 171, in 2017: 75. Het aantal notariskantoren onder verscherpt toezicht daalt sinds 2012: toen negen, in 2017: vijf. Rechters Tot slot wordt over de gerechten weer meer geklaagd. Was het aantal ingediende klachten in 2005 nog 832, in 2017 stond de teller op 2167 – weliswaar wat lager dan in 2016 (topjaar met 2425). Overigens werden er in 2017 maar 392 klachten gegrond verklaard, minder dan in de jaren daarvoor. De meeste klachten gingen over rechterlijke beslissingen en administratieve fouten. Ook werd geklaagd over rechters: 606 wrakingsverzoeken, het laagste sinds 2012; zestien gevallen werden gehonoreerd, het minste sinds 2010. De Hoge Raad kreeg 93 klachten binnen, het hoogste aantal sinds 2002. Het bericht Verschillen in klachten over juridische beroepen verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
09-01-2019 08:01