‘Foute’ rechter straffen met inhouden salaris

Sinds 1 januari 2019 hebben rechters te maken met een uitgebreider arsenaal aan sancties. Op die dag is de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren gewijzigd. Rechters die op de een of andere manier over de schreef gaan, konden tot voor kort een schriftelijke waarschuwing krijgen, of zelfs worden ontslagen. Sinds 1 januari 2019 (Staatsblad 2018, 298) zijn daar twee sancties bijgekomen, die tussen de waarschuwing (die tegenwoordig ‘berisping’ heet) en het ontslag zijn komen in te staan. Dat biedt de meer mogelijkheden een straf op maat uit te delen. De rechterlijk ambtenaar kan worden gestraft door zijn salaris gedurende een halve maand in te houden, en hij kan gedurende drie maanden worden geschorst. In dat laatste geval kan de Hoge Raad bepalen dat het salaris ook nog eens geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden. De schorsing kan ook voorwaardelijk worden opgelegd. De president van de rechtbank ziet toe of de rechter zich aan de voorwaarden houdt. Betreft het een schorsing van een president van een rechtbank, dan ziet de president van het hof (in dat ressort) toe op de naleving van de voorwaarden. En wordt een hofpresident onder voorwaarden gesteld, dan ziet de president van de Hoge Raad erop toe dat deze zich daaraan houdt. Disciplinaire maatregelen kunnen worden opgelegd als een rechter de waardigheid van het ambt, zijn ambtsbezigheden of zijn ambtsplichten verwaarloost. Maakt hij zich alleen hieraan schuldig, dan kan hij niet worden ontslagen – daarvoor moet hij meer op zijn kerfstok hebben. Een rechter kan ook worden gestraft als hij de bepalingen overtreedt waarbij hem het uitoefenen van een beroep wordt verboden, verboden wordt zich in een gesprek in te laten met een partij of zijn advocaat, een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aanneemt. Ook kunnen er disciplinaire maatregelen volgen als door het handelen of nalaten van een rechter ernstig nadeel wordt toegebracht aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of het in haar te stellen vertrouwen. Sinds 1 januari 2019 kunnen rechters alleen worden benoemd als ze in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Het bericht ‘Foute’ rechter straffen met inhouden salaris verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
17-01-2019 11:10