Dient de machtiging uithuisplaatsing te worden verlengd gedurende de ondertoezichtstelling?